ASIA TIMES: Trung Quốc rối trí vì các dãy đảo của Nhật

Peter J Brown nhà báo tự do ở tiểu bang Maine, Hoa Kỳ (Ngọc Thu dịch)

Japan’s Okinotori Island, which has a Tokyo postal address even though it lies roughly 1,770 kilometers south of the capital and it is actually a pair of tiny islets, has become a bone of contention for China.
Đảo Okinotori của Nhật Bản, nơi có một địa chỉ bưu điện của Tokyo, dù  nó nằm  cách thủ đô 1.770 km về phía Nam và trên thực tế nó chỉ là một cặp đảo nhỏ xíu, nhưng nó đã trở thành một khúc xương khó nuốt trong việc tranh chấp với Trung Quốc.

Among other things, China refuses to grant it island status, and refers to it instead as an atoll, reef or simply a rock. By doing so, China hopes to throttle back Japan’s plan to create an exclusive economic zone (EEZ) there. The dispute over Okinotori, which Japan calls Okinotorishima, persists because it involves strategic concerns and rights to undersea resources over an area that is roughly equivalent to the entire land mass of the four main Japanese islands.
Cùng với các vấn đề khác, Trung Quốc không công nhận tình trạng hòn đảo, thay vào đó, xem nó như là một đảo san hô vòng, dải đá ngầm hay đơn giản chỉ là một Đá. Làm như vậy, Trung Quốc hy vọng sẽ giảm tốc độ thực hiện kế hoạch của Nhật Bản trong việc thiết lập vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) ở đó. Tranh chấp ở Okinotori, mà Nhật Bản gọi là Okinotorishima, vẫn còn dai dẳng bởi vì nó liên quan tới mối quan ngại mang tính chiến lược và các quyền lợi về nguồn tài nguyên dưới đáy biển ở khu vực tương đương với toàn bộ khu vực đất đai rộng lớn trên bốn hòn đảo chính của Nhật.

At an undersea resource development conference hosted by Kyushu University last December that was attended by experts from China, Japan and South Korea and elsewhere, the cobalt-rich manganese crusts around Okinotori were highlighted. Although “rich natural resources” in the area are frequently mentioned as well by China, details are lacking.
Tại hội nghị về phát triển nguồn tài nguyên dưới đáy biển do Đại học Kyushu đăng cai hồi tháng 12 năm ngoái, có các chuyên gia đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Triều Tiên và các nơi khác tham dự, đã nhấn mạnh đến những tầng địa chất mangan giàu chất cobalt quanh vùng Okinotori. Mặc dù “các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú” tại khu vực này cũng thường xuyên được Trung Quốc đề cập tới, nhưng lại thiếu chi tiết.

At the East Asian Seas Congress in Manila last November, Japan’s submission to the United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) in March 2009 was discussed. This document addressed seven regions between Japan and the Philippines comprising 740,000 square kilometers. Besides potential overlapping claims with the United States and the Republic of Palau – not involving Okinotori – Japan is confronted by both China and the Republic of Korea (South Korea), which filed complaints last year with the CLCS concerning Japan’s actions on Okinotori. [1]
Trong hội nghị về Biển Đông Á ở Manila hồi tháng 11 năm ngoái, bản đệ trình của Nhật Bản lên Ủy ban Ranh giới Thềm Lục địa Liên hiệp quốc (CLCS) tháng 3 năm 2009 đã được thảo luận. Tài liệu này đã nêu ra bảy khu vực nằm giữa Nhật Bản và Philippines gồm 740.000 km vuông. Ngoài việc đòi chủ quyền có khả năng chồng lấn với yêu sách của Hoa Kỳ và Cộng hòa Palau – không liên quan tới Okinotori – Nhật Bản phải đương đầu với cả Trung Quốc lẫn Cộng hòa Triều Tiên (Nam Triều Tiên), quốc gia đã đệ trình các đơn kiện hồi năm ngoái lên CLCS, liên quan tới những hành động của Nhật Bản tại Okinotori. [1]

When the Democratic Party of Japan-led government headed by Prime Minister Yukio Hatoyama came to power last year, it wasted no time in declaring that Japan is allocating US$7 million in 2010 to create a facility on Okinotori in a bid to firmly establish yet another foothold there. This may seem like a large sum, but it represents less than 3% of the total amount spent thus far by Japan to sustain this remote island. Hundreds of millions of dollars have been allocated by the Japanese over the past two decades.
Khi Đảng Dân chủ của Nhật Bản, đứng đầu là Thủ tướng Yukio Hatoyama, lên cầm quyền vào năm ngoái, họ đã không bỏ phí thời gian khi tuyên bố rằng Nhật Bản đang dùng số tiền 7 triệu đô la trong năm 2010 để tạo dựng một công trình tại Okinotori trong một nỗ lực nhằm thiết lập thế đứng vững chắc của mình ở đó. Số tiền này có vẻ lớn, nhưng chưa tới 3% trong tổng số tiền của Nhật chi ra nhằm duy trì hòn đảo xa xôi này. Hàng trăm triệu đô la đã được người Nhật sử dụng trong suốt hai thập kỷ qua.

Japan now finds itself indebted to Vietnam, albeit indirectly. Vietnam is exposing curious contradictions that it has detected in China’s case against Japan in this instance.
Giờ đây Nhật Bản nhận ra là mình đã mắc nợ Việt Nam, dù là gián tiếp. Việt Nam đang đưa ra những mâu thuẫn lạ lùng mà nước này đã phát hiện ra trong vụ tranh chấp của Trung Quốc chống lại Nhật Bản trong trường hợp này.

Vietnam, along with other Southeast Asian nations, has a territorial dispute with China in the South China Sea. Last year, the Vietnamese government submitted a national report on the limits of its continental shelf “which lie 200 nautical miles beyond the country’s baselines in the northern part of the East Sea [Vietnam’s name for the South China Sea]” to the CLCS. This took place in late August.
Việt Nam, cùng với các quốc gia Đông Nam Á khác, có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông). Năm ngoái, chính phủ Việt Nam đã đệ trình lên CLCS một bản báo cáo cấp quốc gia về giới hạn thềm lục địa của nước mình “trải dài 200 hải lý bên ngoài đường cơ sở quốc gia, nằm ở phía bắc của Biển Đông [tên Việt Nam gọi cho Biển Nam Trung Hoa]“. Việc này xảy ra hồi cuối tháng 8.

Together, Vietnam and Malaysia also presented another joint report to the CLCS on the continental shelves of both countries, “which extend out over 200 nautical miles from their baselines in the southern part of the East Sea”.
Việt Nam cùng với Malaysia cũng đệ trình một báo cáo chung lên CLCS về thềm lục địa của cả hai nước, “kéo dài 200 hải lý tính từ đường cơ sở ở phần phía nam Biển Đông”.

The Vietnamese national report and the Vietnam-Malaysia joint report preceded the approval by the Japanese Diet (parliament) of a law in 2010 that authorizes the central government – not local government – to manage and control both Okinotori and the even more remote Minamitori Island, southeast of Tokyo – and about 290 kilometers more distant than Okinotori.
Bản báo cáo quốc gia của Việt Nam và bản báo cáo đứng tên chung của Việt Nam với Malaysia đã được Quốc hội Nhật thừa nhận trong phần đầu của bộ luật ban hành năm 2010, cho phép chính phủ trung ương – không phải chính quyền địa phương – quản lý và kiểm soát cả đảo Okinotori và thậm chí cả đảo Minamitori ở rất xa, phía đông nam Tokyo – xa hơn Okinotori khoảng 290 km.

While China dismisses all of these actions by Japan as illegal, it is anxiously looking over its shoulder at the emboldened Vietnamese.
Trong khi Trung Quốc phủ nhận toàn bộ các hành động này của Nhật Bản, coi đó là không hợp pháp, thì Trung Quốc lo lắng nhìn qua vai mình, người Việt Nam táo bạo hơn trước.

“The construction of infrastructure will not change Okinotori Reef’s legal position,” said China’s Foreign Ministry spokeswoman Jiang Yu at a press briefing in January, adding that this violates international maritime law. [2]
“Việc xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ không thay đổi vị trí pháp lý của dải đá ngầm Okinotori”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Khương Du tuyên bố trong cuộc họp báo ngắn hồi tháng 1 và cho biết thêm là điều này vi phạm luật biển quốc tế. [2]

Japan claimed Okinotori, also known as Douglas Reef or Parece Vela, in 1931 as part of Ogasawara village in the prefecture of Tokyo, and officially named it Okinotorishima.
Năm 1931 Nhật Bản đã đòi chủ quyền đối với Okimotori, cũng được biết đến với cái tên là dải Đá ngầm Douglas hay là Vòng cung Parece, như là bộ phận của xã Ogasawara thuộc quận Tokyo, và đặt tên chính thức cho nó là Okinotorishima.

“The Japanese claim to an EEZ and continental shelf around Okinotorishima is based on several factors,” said Associate Professor Peter Dutton of the China Maritime Studies Institute at the US Naval War College. “First, Japanese scholars claim that Okinotorishima is an island that qualifies under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) for an EEZ and continental shelf in that it sustains economic activity, even though it is apparently not much more than 10 square meters in size at high tide.
“Người Nhật đòi chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa quanh Okinotorishima dựa trên nhiều yếu tố”, Trợ lý Giáo sư Peter Dutton thuộc Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc của trường cao đẳng Hải chiến Hoa Kỳ nói. Trước hết, các học giả Nhật tuyên bố rằng Okinotorishima là một hòn đảo đủ tiêu chuẩn theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) quy định về khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa mà trong đó duy trì được các hoạt động kinh tế, mặc dù bên ngoài nhìn vào nó chỉ rộng không quá 10 m vuông khi thủy triều lên.

“This argument has only the most tenuous support under the current state of international law. The Japanese seem to recognize this fact and have set out a second legal basis, namely that Japan has longstanding historic interests in Okinotorishima, the adjacent waters, and the resources of the surrounding seabed. In Japan’s view, these interests have consolidated over time into legally protected rights.”
“Lập luận này có giá trị mong manh nhất dựa theo luật quốc tế hiện thời. Người Nhật có vẻ nhận ra thực tế này và đã đưa ra cơ sở pháp lý thứ hai, cụ thể là Nhật Bản có những lợi ích mang tính lịch sử lâu dài ở Okinotorishma, những vùng biển lân cận, và các nguồn tài nguyên xung quanh dưới đáy biển. Theo quan điểm của Nhật, những lợi ích này đã được củng cố qua thời gian thành những quyền lợi được bảo vệ một cách hợp pháp”.

China points to Article 121 of UNCLOS, which defines an island as “a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide”. China designates it as a rock under the same article – rocks cannot sustain human habitation or economic life – because a rock by itself cannot be used to claim either an EEZ or by extension a continental shelf submerged in a relatively shallow sea.
Trung Quốc nhắm vào điều 121 của UNCLOS, định nghĩa một hòn đảo như là “một vùng đất được hình thành một cách tự nhiên, có nước biển bao bọc, nằm trên mực nước biển lúc thủy triều lên cao”. Trung Quốc cho rằng, nó chỉ như là Đá theo quy định trong điều này – các hòn đá không thể giữ vững chỗ ở cho con người hoặc cho đời sống kinh tế – bởi vì một hòn đá tự nó không thể được sử dụng để đòi vùng đặc quyền kinh tế hay kéo dài thềm lục địa ở dưới mặt nước biển trong một vùng biển tương đối nông cạn.

By acting as if it has legal standing under UNCLOS, China has suddenly opened the door for Vietnam, and Vietnam has seized the opportunity.
Hành động như thể mình có vị trí hợp pháp theo UNCLOS, Trung Quốc đã bất ngờ mở cánh cửa cho Việt Nam, và Việt Nam đã nắm lấy cơ hội đó.

The strategic importance of Okinotori cannot go unnoticed as it sits halfway on a line between the huge US military base on the island of Guam and Taiwan. While divergent Chinese and Japanese strategic interests are driving this dispute, China’s need to navigate freely is increasing.
Tầm chiến lược quan trọng của Okinotori mà ai cũng có thể nhận ra rằng nó nằm ở vị trí giữa các căn cứ quân sự khổng lồ của Hoa Kỳ trên đảo Guam và Đài Loan. Trong khi các quyền lợi chiến lược của Trung Quốc và Nhật Bản khác nhau trong cuộc tranh chấp này, thì nhu cầu tự do đi lại của Trung Quốc trên biển ngày càng tăng.

“China has staked legal positions that have de-legitimized foreign military operations in a coastal country’s EEZ. China’s objections to US military activities in its EEZ are based on these legal perspectives,” said Dutton. “On the other hand, as China’s naval power has grown over the last couple of decades, China’s strategy for controlling the outcome of events throughout East Asia in times of crisis has also evolved. During times of crisis, China now has aspirations of challenging outside naval powers for control of the waters between the first and second island chain.” (The first island chain encompasses the Yellow Sea, the East China Sea and the South China Sea. The second encompasses the Japan Sea, the Philippines Sea and the Indonesia Sea.)
Ông Dutton nhận xét: “Trung Quốc đã đặt cược vào vị trí pháp lý để loại bỏ tình trạng hợp pháp của các hoạt động quân sự nước ngoài ở EEZ của quốc gia ven biển. Trung Quốc phản đối các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ trong vùng EEZ của mình là dựa trên quan điểm pháp lý này. Mặt khác, khi sức mạnh hải quân Trung Quốc gia tăng trong vài thập kỷ qua, họ cũng có chiến lược kiểm soát các hoạt động khắp Đông Á vào lúc diễn ra cuộc khủng hoảng. Trong thời gian khủng hoảng, Trung Quốc hiện có những khát vọng thách thức các cường quốc hải quân bên ngoài trong việc kiểm soát các vùng biển giữa chuỗi đảo đầu tiên và thứ hai”. (Chuỗi đảo đầu tiên bao quanh biển Hoàng Hải, biển Đông Trung Hoa và biển Nam Trung Hoa – tức Biển Đông. Chuỗi thứ hai bao quanh vùng biển Nhật Bản, biển Philippines và biển Indonesia).

This puts China in an awkward position to say the least.
Điều này đặt Trung Quốc vào một vị thế khó xử để nói lên điều tối thiểu nhất.

“To be consistent with its demand that the US cease performing military operations in and above China’s EEZ, China would not be able to undertake military operations in the waters of Japan’s EEZ surrounding Okinotori. As such, to preserve their own security interests, China refuses to recognize Japan’s claim,” said Dutton.
“Để giữ vững lập trường trong việc đòi Hoa Kỳ ngưng các hoạt động quân sự ở trong và ở trên vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc, thì Trung Quốc không cần thực hiện các hoạt động quân sự trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản bao quanh Okinotori. Như thế, để duy trì các lợi ích an ninh của riêng họ, Trung Quốc từ chối công nhận yêu sách chủ quyền của Nhật Bản”, ông Dutton nói.

Prior to Vietnam’s move, the chief objective here for Japan had been to politely ignore China’s protests and to ensure that, above all else, Okinotori should not somehow sink beneath the sea.
Trước hành động của Việt Nam, mục tiêu chính của Nhật ở đây đã lịch sự bỏ qua sự phản đối của Trung Quốc và bảo đảm rằng, trên tất cả mọi thứ, Okinotori không thể chìm dưới biển.

“There is no change in the nature of the dispute. Japan has been planting coral on Okinotori to secure its status as an ‘island’, while China keeps criticizing [and asserting that] it is a ‘rock’, so as not to allow Japan’s EEZ,” said Yukie Yoshikawa, senior research fellow at the Reischauer Center for East Asian Studies in Washington, DC.
“Không có sự thay đổi về bản chất của vụ tranh chấp. Nhật Bản đã trồng san hô ở Okinotori để bảo đảm chắc chắn tình trạng của nó như “một hòn đảo”, trong khi Trung Quốc chỉ trích [và khẳng định rằng] đó là một ‘Đá’, để không cho phép Nhật có vùng đặc quyền kinh tế”, ông Yukie Yoshikawa, nhà nghiên cứu kỳ cựu tại Trung tâm Reischauer thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Á ở Washington DC, nói.

Planting coral there is just one of the latest Japanese measures, which have included pouring tons of concrete, at a cost of $280 million, to encase both of the islets, as well as covering them with a titanium net which cost another $50 million.
Trồng san hô ở đó chỉ là một trong những biện pháp mới nhất của Nhật Bản, bao gồm cả việc đổ hàng tấn bê-tông, với chi phí lên tới $ 280 triệu đô la, bao bọc lấy cả hai đảo nhỏ, cũng như bao phủ chúng bằng một tấm lưới titanium, tốn thêm $50 triệu đô la.

In 2005, Japan mounted a large address plaque there so that everyone would immediately know on arrival that they had reached “1 Okinotori Island, Ogasawara Village, Tokyo.” Soon after this was put in place, Tokyo governor Shintaro Ishihara was photographed kissing the plaque and waving the Japanese flag over it. He kept his life jacket on at the same time. [4]
Năm 2005, Nhật Bản đã gắn một tấm biển lớn, có địa chỉ trên đó “Đảo Okinotori 1, Làng Ogasawara, Tokyo“, để tất cả mọi người nhận ra ngay khi họ tới. Ngay sau khi tấm biển được gắn lên, thống đốc Tokyo, ông Shintaro Ishihara đã chụp tấm ảnh cho thấy ông hôn tấm biển và vẫy tay chào quốc kỳ Nhật Bản. Lúc đó ông có mặc áo cứu sinh trên mình. [4]

As China attempts to convince the rest of Asia that what Japan is now undertaking actually harms its neighbors, Vietnam shakes its head.
Trong khi giao thiệp với Nhật Bản, đôi lúc Trung Quốc đã nêu ra vấn đề công bằng, thủ đoạn chắc phải làm Hà Nội tức cười.

“If Japan’s efforts succeed, other countries will not be allowed to fish or share other rich natural resources in a region that is currently regarded as international high seas,” said Wang Hanling, an expert in maritime affairs and international law at the Chinese Academy of Social Sciences. “Besides, for some neighbors such as China and the Republic of Korea, the fleets’ freedom of navigation along some key routes in the area will also be hampered. That will pose risks to their national security.”
Ông Wang Hanling, một chuyên gia trong vấn đề hàng hải và luật pháp quốc tế, thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói: “Nếu những nỗ lực của Nhật Bản thành công, các nước khác sẽ không được phép đánh cá hay chia sẻ các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú trong khu vực hiện được xem là vùng biển quốc tế. Ngoài ra, đối với một số nước láng giềng như Trung Quốc và Hàn Quốc, việc tự do đi lại trên biển của các đội tàu cùng một số tuyến đường chính trong khu vực cũng sẽ bị cản trở. Điều đó sẽ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia”.

“Japan’s claim over Okinotori, which lies between Taiwan and Guam, is in a strategically important position for Japan’s benefit,” said Jin Yongming, a researcher at the Shanghai Academy of Social Sciences. “But the move has harmed other countries’ navigation interests and marine survey in the sea waters around Okinotori, and is contrary to the principle of fairness.” [4]
Ông Jin Yongming, một nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, nói: “Việc Nhật Bản đòi chủ quyền ở Okinotori, mỏm đá nằm giữa Đài Loan và đảo Guam, là một vị trí chiến lược quan trọng với lợi ích Nhật Bản. Nhưng việc này gây nguy hại đến lợi ích trong việc đi lại của các quốc gia khác cũng như ảnh hưởng đến việc khảo sát trên biển, xung quanh khu vực Okinotori, và điều đó đi ngược lại nguyên tắc công bằng”.[4]

In its dealings with Japan, China has even raised the issue of fairness at times, a tactic which must amuse Hanoi.
Khi Trung Quốc cố gắng thuyết phục các nước còn lại ở châu Á rằng, những gì Nhật Bản đang làm lúc này thực sự gây nguy hại cho các nước láng giềng, Việt Nam lắc đầu không đồng ý.

Why China is beginning to realize that the stance it has adopted here might backfire is becoming increasingly apparent. Vietnam still claims sovereignty over the Paracel Islands – China’s Xisha Islands – in the South China Sea, while the Spratlys, or Nansha Islands as China calls, them are claimed by China, Vietnam, the Philippines, Brunei and Malaysia.
Trung Quốc bắt đầu nhận ra rằng lập trường của họ ở đây có thể có tác dụng ngược, ngày càng trở nên rõ ràng. Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa – Trung Quốc gọi là đảo Tây Sa – ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), trong khi quần đảo Trường Sa, hoặc Trung Quốc gọi là Nam Sa, đang tranh chấp bởi Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia.

In early 2009, or perhaps earlier, Vietnam started picking apart the “reefs and islands” argument raised by China supposedly under UNCLOS rules in its case against Japan, and said in effect, “Wait a minute, China, you are arguing the exact opposite regarding our claims in the East Sea.”
Đầu năm 2009, hoặc có thể trước đó, Việt Nam bắt đầu đưa ra “các rạn san hô và các đảo” làm luận cứ để cãi với Trung Quốc khi Trung Quốc nêu ra quy định của UNCLOS trong trường hợp họ phản đối Nhật Bản, và nói đại ý rằng, “Chờ chút, Trung Quốc, các ông đang tranh cãi [với Nhật] đúng y như chúng tôi đang cãi với các ông ở Biển Đông”.

One minute, argues Vietnam, China asserts that Okinotori cannot have an exclusive economic zone or determine the limits of a continental shelf because it is an atoll, reef or rock and does not have an independent economic life, and the next minute China asserts that so-called “islands” in the East Sea all have independent economic life so they can support a claim to exclusive economic zones and continental shelves of 200 nautical miles covering 80% of the East Sea.
Việt Nam lập luận rằng, lúc thì Trung Quốc khẳng định Okinotori không thể có đặc quyền kinh tế hoặc xác định giới hạn thềm lục địa, vì đó là một đảo san hô, rạn san hô hoặc đá và không có sự sống độc lập về kinh tế, và lúc khác Trung Quốc lại khẳng định rằng cái gọi là “quần đảo” ở biển Đông tất cả có đời sống kinh tế độc lập để họ có thể đòi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý gồm 80% Biển Đông.

None of this rings true, or not to the extent that it allows China to proceed down the path it is taking. Ownership of the islands in the East Sea is really not central to the outcome because Vietnam contends that “no country can claim up to 80% of the East Sea on the basis of a claim to ownership of these islands”. [5]
Nghe như có vẻ không đúng, hoặc ít ra không phải điều mà Trung Quốc đang làm là điều họ muốn làm. Chủ quyền của các đảo ở Biển Đông thực sự không phải là tâm điểm của vấn đề bởi vì Việt Nam tranh cãi rằng “không một quốc gia nào có thể đòi đến 80% vùng biển Đông trên cơ sở đòi chủ quyền của những hòn đảo này”. [5]

In other words, look closely and one can detect dozens of little “Okinotoris” dotting the South China Sea. China is just hoping that the rest of the world – at least the rest of the world which has been following China’s attempt to derail Japan – will overlook them.
Nói cách khác, hãy nhìn kỹ và một người có thể phát hiện ra hàng chục đảo “Okinotoris” nhỏ rải rác ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông). Trung Quốc chỉ hy vọng rằng phần còn lại của thế giới – ít nhất là phần còn lại của thế giới đã chạy theo nỗ lực của Trung Quốc gây thất bại cho Nhật Bản – sẽ không nhận ra chúng.

“It seems as though Vietnam is signaling that it would be satisfied with sovereignty over the islands and to leave most of the South China Sea as high seas. The implication of Vietnam’s perspective, were Vietnam to consolidate its claims at China’s expense, is that most of the South China Sea would remain open for all states to fish and extract seabed resources,” said Dutton. “That is not the effect of China’s claims over the South China Sea.”
“Dường như Việt Nam đang đưa ra tín hiệu rằng họ sẽ được thỏa mãn với chủ quyền trên các quần đảo và để lại hầu hết vùng biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) như vùng biển quốc tế. Ngụ ý quan điểm của Việt Nam là Việt Nam củng cố việc đòi chủ quyền của mình bằng chi phí của Trung Quốc, đó là hầu hết vùng Biển Nam Trung Hoa sẽ mở ra cho tất cả các nước đánh cá và khai thác nguồn tài nguyên dưới đáy biển “, ông Dutton nói.” Đó không phải là mục đích của việc Trung Quốc đòi chủ quyền trên biển Nam Trung Hoa (Biển Đông)”.

At the same time, if China is attempting to counter this clever tactic by Vietnam, it is not doing a very effective job. In fact, China appears to be turning a blind eye to Vietnam here.
Đồng thời, nếu Trung Quốc cố gắng chống lại chiến thuật khôn khéo này của Việt Nam, thì họ đang làm một việc không mang lại hiệu quả cao. Quả thực, Trung Quốc làm ra vẻ như họ không nhìn thấy Việt Nam ở đây.

“This position presents China with an additional dilemma that it has not yet publicly begun to reconcile,” said Dutton.
“Điều này cho thấy Trung Quốc ở vào tình thế khó xử hơn mà họ vẫn chưa công khai bắt đầu giải quyết”, ông Dutton nói.

Beijing’s decision to build a luxury resort in the Paracels in the South China Sea has not helped the situation.
Quyết định của Bắc Kinh xây dựng một khu nghỉ mát sang trọng tại Hoàng Sa ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) đã không có lợi cho tình hình.

“[Vietnam] demanded in early January 2010 that China abandon the project, which [it] said causes tension and further complicates the situation,” said Yoshikawa.
“Đầu tháng 1 năm 2010, [Việt Nam] yêu cầu Trung Quốc từ bỏ các dự án, mà [Việt Nam] nói rằng đó là nguyên nhân gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình”, ông Yoshikawa nói.

Still, when Chen Bingde, chief of the general staff of the Chinese People’s Liberation Army and a member of the Central Military Commission, met with Nguyen Chi Vịnh, Vietnam’s deputy defense minister, in Beijing in early March, there was no mention of this dispute, not publicly anyway.
Tuy nhiên, khi ông Chen Bingde, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và là thành viên Ủy Ban Quân sự Trung ương, đã gặp Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Bắc Kinh vào đầu tháng Ba, không có đề cập đến tranh chấp này, [hoặc nếu có đề cập mà] không công khai.

China has been diligent in other maritime matters despite any protests elsewhere. Just last month, for example, China finished work on the last of 13 permanent facilities on islands and reefs in the East China Sea as part of another intensive EEZ extension and development process. A new lighthouse at Waikejiao is the latest addition.
Trung Quốc năng nổ trong các vấn đề hàng hải bất chấp sự phản đối. Ví dụ như mới hồi tháng trước, Trung Quốc đã hoàn thành việc xây dựng 13 trạm hải đăng trên các hòn đảo và dải đá ngầm ở Biển Đông Trung Hoa, là một phần của vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) mở rộng và trong quá trình phát triển. Một ngọn hải đăng mới tại Waikejiao [được dựng lên] là phần bổ sung mới nhất.

“Because Japan and China tend to look at foreign policy in a more relationship-oriented manner – rather than Washington’s event-driven policies – if both countries are on good terms, which you can say for now, the Okinotori Island issue will be taken care of so that it does not dampen the relationship,” said Yoshikawa.
“Bởi vì Nhật Bản và Trung Quốc có khuynh hướng nhìn vào chính sách đối ngoại trên mối quan hệ định hướng – chứ không theo chính sách về sự kiện của Washington – nếu cả hai nước đang có mối quan hệ tốt, mà bạn có thể nói trong lúc này, vấn đề đảo Okinotori sẽ được giải quyết để không ảnh hưởng đến mối quan hệ “, ông Yoshikawa nói.

(Ghi chú: chính sách đối ngoại của Trung Quốc – Nhật dựa trên quan hệ tổng thể giữa hai nước trong thời gian dài, quyết định điều gì tốt nhất cho quan hệ hai nước, khác với Washington, đối ngoại qua từng vụ việc, khi có chuyện thì giải quyết từng vấn đề)

Japan is not likely to suffer any consequences as it proceeds with its plans on Okinotori.
Nhật Bản dường như không phải chịu bất kỳ hậu quả nào khi họ tiến hành kế hoạch trên đảo Okinotori.

“I do not see that happening for the foreseeable future as this is a peripheral issue which is more likely to be affected by overall Sino-Japanese relations,” said Yoshikawa.
“Tôi không thấy có chuyện gì xảy ra trong tương lai gần, đây chỉ là vấn đề bên ngoài mà ít khả năng ảnh hưởng đến mối quan hệ tổng thể giữa Trung Quốc – Nhật Bản “, ông Yoshikawa cho biết.

Nevertheless, China has a very good reason for persisting in its efforts here, regardless if it annoys Japan or not.
Tuy nhiên, Trung Quốc có lý do chính đáng để họ kiên trì các nỗ lực của mình ở đây, bất kể điều đó có làm cho Nhật Bản bực mình hay không.

“There is not much that China can do about Japan’s claim, given China’s own claims in the South China Sea,” said Dutton. “However, China will probably continue to diplomatically object to Japan’s claim in order to preserve Chinese freedom of military action in the waters surrounding Okinotori.”
Ông Dutton nói: ” Trung Quốc không thể làm gì hơn trong việc Nhật Bản đòi chủ quyền, khi Trung Quốc đưa ra tuyên bố như thế về chủ quyền của họ ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) Tuy nhiên, có lẽ Trung Quốc sẽ tiếp tục chính sách ngoại giao với việc đòi chủ quyền của Nhật Bản để bảo vệ quyền tự do hành động quân sự của Trung Quốc trong vùng biển xung quanh Okinotori. “

1.) EAS CONGRESS 2009 HIGHLIGHTS , Nov 24, 2009
2.)Beijing slams Tokyo move on atoll, China Daily, Jan 8, 2010
3.)Japan and China Dispute a Pacific Islet , New York Times, July 10, 2005
4.) Japan atoll expansion ‘hurts neighbors’, China Daily, Feb 11, 2010
5.) Vietnam delimits its continental shelf in UN report. Vietnamnet, Aug 2009

NGUỒN: http://anhbasam.com/2010/03/05/492-trung-qu%E1%BB%91c-mu%E1%BB%91n-t%E1%BA%A5t-c%E1%BA%A3-cac-day-d%E1%BA%A3o-ngoai-kh%C6%A1i-c%E1%BB%A7a-nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3n/

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s